Informační povinnost kamerového systému    Bytové družstvo Buštěhrad, Pražská 633-636

Na základě Vámi načteného QR kódu se Vám níže zobrazily údaje informující o kamerovém systému, který naše společnost instalovala nebo jej spravuje.


Správce

Bytové družstvo Buštěhrad, Pražská 633-636, IČO 47048786, kontakt na správce Antonín Kadlec 602 624 754

Účel zpracování

Ochrana majetku majitelů domu, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému

Popis kategorií subjektů údajů

Obyvatelé domu a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (návštěvy, atd.)

Popis kategorií osobních údajů

Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu

Právní důvod

Oprávněné zájmy správce a třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. F).

Informace poskytované subjektům údajů

Umístěním informačních štítků na vstupech do prostoru záznamu, včetně identifikace správce a kontaktu

Příjemci osobních údajů

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení Jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánovaní příjemci v třetích zemích.

Lhůta pro výmaz

Doba uchování záznamu je 14 dnů. Kopie řešení incidentu je uchována po nezbytnou dobu.

Technická a organizační opatření

Vyhrazený uzamykatelný rozvaděč - 2ks, řízení přístupu k datům, školení oprávněných osob, vedení předávacích protokolů třetím osobám. Podrobněji řešeno ve směrnici k provozu kamerového systému, která je přiložena k tomuto záznamu

Počet nahrávaných kamer

11 kamer fixních

Umístění kamer v objektu

Bytový dům Pražská 633-636, Buštěhrad, prostory před domem, za domem a u garáží

Režim kamer

Nepřetržitý, bez video analýz a biometrické detekce.

Zpracovatel

Antonín Kadlec 602 624 754