Informační povinnost kamerového systému

Na základě Vámi načteného QR kódu se Vám níže zobrazily údaje informující o kamerovém systému, který naše společnost instalovala nebo jej spravuje.


Správce

společnost Jirků A-Z s.r.o., Průmyslová 3342, 272 01 Kladno, IČO 26428695, kontakt správce Radovan Jirků +420603430811

Účel zpracování

Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému

Popis kategorií subjektů údajů

Zaměstnanci a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy atd.)

Popis kategorií osobních údajů

Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu

Právní důvod

Oprávněné zájmy správce a třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. F).

Informace poskytované subjektům údajů

Umístěním informačních štítků na vstupech do prostoru záznamu, včetně identifikace správce a kontaktu

Příjemci osobních údajů

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení Jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánovaní příjemci v třetích zemích.

Lhůta pro výmaz

Doba uchování záznamu je 5 dní. Kopie řešený incidentu je uchována po nezbytnou dobu.

Technická a organizační opatření

Bezpečnostní kryt, řízení přístupu k datům, školení oprávněných osob, vedení předávacích protokolů třetím osobám. Podrobněji řešeno ve směrnici k provozu kamerového systému, která je přiložena k tomuto záznamu.

Počet nahrávaných kamer

4 kamery fixní, 1 kamera otočná

Umístění kamer v objektu

Výrobní, skladové a parkovací prostory na adrese sídla. Viz náčrt, který je přiložen k tomuto záznamu.

Režim kamer

Nepřetržitý, bez video analýz a biometrické detekce.

Zpracovatel

Správce je zároveň Zpracovatel