Informační povinnost kamerového systému    Magistrát města Kladna, bytový dům Americká 2544, Kladno

Na základě Vámi načteného QR kódu se Vám níže zobrazily údaje informující o kamerovém systému, který naše společnost instalovala nebo jej spravuje.


Správce

Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno, Oddělení řízení bezpečnostních rizik. IČO 00234516 Kontakt na správce Bc. Jan Mašek 312 604 444

Účel zpracování

Ochrana majetku majitelů domu, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému

Popis kategorií subjektů údajů

Obyvatelé domu a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (návštěvy, atd.)

Popis kategorií osobních údajů

Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu

Právní důvod

Oprávněné zájmy správce a třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. F).

Informace poskytované subjektům údajů

Umístěním informačních štítků na vstupech do prostoru záznamu, včetně identifikace správce a kontaktu

Příjemci osobních údajů

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení Jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánovaní příjemci v třetích zemích.

Lhůta pro výmaz

Doba uchování záznamu je 14 dnů. Kopie řešení incidentu je uchována po nezbytnou dobu.

Technická a organizační opatření

Vyhrazená uzamykatelná místnost, řízení přístupu k datům, školení oprávněných osob, vedení předávacích protokolů třetím osobám. Podrobněji řešeno ve směrnici k provozu kamerového systému, která je přiložena k tomuto záznamu

Počet nahrávaných kamer

4 kamery fixní

Umístění kamer v objektu

Bytový dům Americká 2544, Kladno, zádveří u obou vchodů, přízemí u výtahů, sklep.

Režim kamer

Nepřetržitý, bez video analýz a biometrické detekce.

Zpracovatel

Bc. Jan Mašek 312 604 444